MLINOPEK D.D.
INDUSTRIJSKA UL. 11
9000 MURSKA SOBOTA

 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE
ZA NAKUP NEPREMIčNIN

 

Spoštovani!
Družba Mlinopek d.d. je lastnica nepremičnin parc. št. 1461/2 vse k.o. Beltinci, ki v naravi predstavljajo gospodarske objekte s pripadajočim zemljiščem na naslovu Mladinska ulica 2,Beltinci.

Družba se je odločila, da nepremičnine proda

Predmet prodaje so nepremičnine:

 • parc. št.1461/2

Nepremičnine so proste bremen.

Cena
Izklicna cena znaša 60.000 €.

Postopek prodaje
Prodaja se vrši z zbiranjem zavezujočih ponudb, ki se pošljejo na naslov

Mlinopek d.d.
Industrijska ulica 11
9000 Murska Sobota.

Zbiranje ponudb poteka do 24.12.2021 in se bodo upoštevale ponudbe, ki jih prodajalec prejme do 12. Ure do  dne 24.12.2021.

Vsak potencialni kupec je dolžan plačati varščino v višini v višini 10 % izklicne cene, torej znesek 6.000.€ na račun prodajalca št.02340-16486212 odprt pri NLB. Najkasneje do 12.00 ure dne 24.12.2021. Varščina se bo neuspešnemu kupcu vrnila v roku 3 dni od izbire kupca na njegov račun.

Upoštevale se bodo samo ponudbe tistih kupcev, ki bodo plačali varščino, ostale ponudbe bodo izločene.

Prodajalec bo ponudbe pregledal v roku 5 dni od prejema in ponudnike, ki bodo podali najvišjo ponudbo pozval na dodatna pogajanja za morebitno zvišanje cene.

Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno in primeren rok plačila.

Prodajalec bo vse kupce obvestil o izidu prodaje do 27.12.2021.

V primeru, če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v do 15.9.2021 mu zapade varščina za nastale stroške in škodo, prodajalec pa je prost obveznosti skleniti pogodbo z izbranim kupcem. Prodajalec ima v tem primeru pravico skleniti pogodbo z drugim najugodnejšim ponudnikom.

Ogled nepremičnin
Morebitni ponudniki si lahko ogledajo nepremičnino po predhodnem dogovoru tako, da pošljejo elektronsko pošto z želenim datumom ogleda na naslov:

Monika.baligac@mlinopek.si

 

S spoštovanjem,

Murska Sobota, dne 14. 12. 2021
Mlinopek d.d.
Karel Pojbič, direktor

 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE
ZA NAKUP NEPREMIčNIN

Družba Mlinopek d.d. je lastnica nepremičnin parc. št. 145, 146/1, 146/2, 147, 148 in 149 vse k.o. 184 Gornja Radgona, ki v naravi predstavljajo gospodarske objekte s pripadajočim zemljiščem v Gornji Radgoni na naslovu Gornja Radgona Lackova ulica 2.

Družba se je odločila, da nepremičnine proda

Predmet prodaje so nepremičnine:

 • parc. št. 145, k.o. 184 Gornja Radgona,
 • parc. št. 146/1, k.o. 184 Gornja Radgona,
 • parc. št. 146/2, k.o. 184 Gornja Radgona,
 • parc. št. 147, k.o. 184 Gornja Radgona,
 • parc. št. 148, k.o. 184 Gornja Radgona,
 • parc. št. 149/1, k.o. 184 Gornja Radgona,
 • parc. š.t 149/2, k.o. 149/2, k.o. Gornja Radgona.

Cena
Izklicna cena znaša 280.000,00 €.

Postopek prodaje
Prodaja se vrši z zbiranjem zavezujočih ponudb, ki se pošljejo na naslov

Mlinopek d.d.
Industrijska ulica 11
9000 Murska Sobota.

Zbiranje ponudb poteka do 16.7.2021 in se bodo upoštevale ponudbe, ki jih prodajalec prejme do 12. ure dne 16.07.2021.

Vsak potencialni kupec je dolžan plačati varščino v višini v višini 10 % izklicne cene, torej znesek 28.000,00 € na račun prodajalca št.:02340-0016486212 Najkasneje do 12.00 ure dne 16.07.2021. Varščina se bo neuspešnemu kupcu vrnila v roku 3 dni od izbire kupca na njegov račun.

Upoštevale se bodo samo ponudbe tistih kupcev, ki bodo plačali varščino, ostale ponudbe bodo izločene.

 

Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno in primeren rok plačila.

Prodajalec bo vse kupce obvestil o izidu prodaje do 20.7.2021.

V primeru, če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v do 30.7.2021 mu zapade varščina za nastale stroške in škodo, prodajalec pa je prost obveznosti skleniti pogodbo z izbranim kupcem. Prodajalec ima v tem primeru pravico skleniti pogodbo z drugim najugodnejšim ponudnikom.

Ogled nepremičnin
Morebitni ponudniki si lahko ogledajo nepremičnino po predhodnem dogovoru tako, da pošljejo elektronsko pošto z želenim datumom ogleda na naslov:

Monika.baligac@mlinopek.si

 

S spoštovanjem,

Murska Sobota, dne 2. 07. 2021

Mlinopek d.d.

Karel Pojbič, direktor
19.10.- Nakup tehnološke opreme

Naziv projekta:

Nakup tehnološke opreme 2019

Družba Mlinopek d.d. se je prijavila na Javni razpis »Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2019«, (Uradni list RS, št.7/19) iz Programa razvoja podeželja 2014 – 2020 (PRP).

Na osnovi popolne vloge so nam bila dne 13. 3. 2020 odobrena nepovratna sredstva za sofinanciranje iz podukrepa Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2019 (Podukrep št. M04.2).

Celotna vrednost naložbe znašala 631.417,00 € brez DDV in 770.328,74 € z DDV. Investicijo je podjetje dobilo financirano v višini 25 % od priznanih vrednosti. To pomeni, da je bila podpora v okviru javnega razpisa PRP znašala 157.854,25 € nepovratnih sredstev.

GLAVNE DEJAVNOSTI

V okviru projekta smo kupili novo tehnološko opremo v mlinu in pekarni. Za proizvodnjo moke v mlinu smo kupili visokodvižni električni viličar, avtomatski sistem za uvrečevanje in zamenjali krmilni sistem. Pri prevzemu žit smo zgradili sistem za odpraševanje vsipnega koša. V pekarni pa smo nabavili stroj za rezanje pekovskega peciva, pomivalni stroj, delilni stroj REX in stožčasti okroglilni stroj.

Vse investicije so bile v celoti dokončane in vključene v proizvodni proces leta 2020 in služijo svojemu namenu.

CILJI

 • Posodobitev proizvodnih procesov
 • Povečanje kvalitete proizvodov
 • Zmanjšanje količine odpadnih surovin
 • Prihranki energije in delovne sile

PRIČAKOVANI REZULTATI

 • Izboljšanje ekonomičnosti poslovanja
 • Izboljšanje kvalitete proizvodov
 • Manjša obremenjenost okolja s prašnimi delci
www.program-podezelja.si http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

17.11.2017 - Obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Družba Mlinopek d.d., Industrijska 11, 9000 Murska Sobota, matična številka 5048907000 na podlagi 124. člena, Zakona o trgu finančnih instrumentov
obvešča javnost, da je dne 20.10.2017, družba MM TEH d.o.o., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana pridobila 27.250 delnic družbe Mlinopek d.d., kar predstavlja 6,42% vseh izdanih delnic navedene družbe.

14.04.2017 - Program razvoja podeželja 2014 – 2020

Družba Mlinopek d.d. se je prijavila na Javni razpis »Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016«,  (Uradni list RS, št.13/16, 19/16 in 29/16) iz Programa razvoja podeželja 2014 – 2020 (PRP).

Na osnovi popolne vloge so nam bila dne 29. 12. 2016 odobrena nepovratna sredstva za sofinanciranje iz podukrepa Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016 (Podukrep št. M04.2).

Nepovratna sredstva so se nam odobrila za naslednje vrste stroškov:                                          

 

Končna priznana vrednost

Delež%

Odobrena vrednost

Oprema za mletje žit

21.736,08

30%

6.520,22

Oprema za peko kruha,potic in izdelavo testenin

128.754,00

30%

38.626,20

Oprema za skladiščenje za namene predelave kmetijskih proizvodov

138.431,58

30%

41.529,47

Splošni stroški pridobitve gradbene in tehnične dokumentacije

1.670,00

30%

501,00

Priprava poslovnega načrta

2.000,00

30%

600,00

 

 

 

 

Skupna višina odobrenih sredstev

 

 

87.776,89 EUR

GLAVNE DEJAVNOSTI

V letu 2016 smo nabavili stroj Gramifrigor KK320 Europe, katerega naloga je hlajenje pšenice in luščilni stroj MHXS-30/60 z aspiracijskim kanalom MVSG-60, katerega naloga je čiščenje pšenice s katere odstrani vse nečistoče in uniči vse mikroorganizme, da je pšenica sterilna in kot taka pripravljena za meljavo. Dobavitelj opreme je družba Actor d.o.o. iz Maribora, proizvajalec pa firma Bühler iz Nemčije.

Nabavili smo tiskalnik, ki omogoča tiskanje motivov direktno na slaščičarske izdelke (torte, piškote). Omogočil nam bo posodobitev okraševanja izdelkov. Dobavitelj stroja je družba Arena 1 d.o.o. iz Solkana.

Nabavili smo tudi avtomatski delilni sistem za pekarno s samodejnim nadzorom teže. Stroj ima dve funkciji in sicer deli testo na različne teže in nato testo še zavije. S tem se skrajša čas izdelave izdelkov in izboljša kakovost. Dobavitelj opreme je družba Arena 1 d.o.o.

Prav tako je bil nabavljen avtomatski spiralni mešalnik s kotlom. Z njim dosežemo boljšo kvaliteto testa, lažje upravljanje in manjše možnosti napak pri nastavitvi parametrov za zames. Gre za zamenjavo podobnega zastarelega stroja. Dobavila ga je družba Arena 1 d.o.o. iz Solkana.
Kupili smo volumetrični delilni stroj z vsipnim košem, ki je zamenjava obstoječega, ki omogoča večjo natančnost in večjo kapaciteto deljenja. Dobavitelj opreme je Arena 1 d.o.o..

Nabavili smo sejalno napravo, ki omogoča ločevanje pomešanih surovin, ki jih kot take ne moremo uporabiti. Z njo zmanjšamo izgube surovin in znižamo stroške proizvodnje. Dobavitelj opreme je družba Arena 1 d.o.o. iz Solkana.

CILJI
-    Posodobitev proizvodnih procesov
-    Povečanje kvalitete proizvodov
-    Zmanjšanje količine odpadnih surovin
-    Prihranki energije in delovne sile

PRIČAKOVANI REZULTATI
-    Izboljšanje ekonomičnosti poslovanja
-    Izboljšanje kvalitete proizvodov

Vse investicije so bile v celoti dokončane oz. realizirane marca leta 2017 in služijo svojemu namenu.

www.program-podezelja.si

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

 

13.02.2015 - Obvestilo

Predsednik NS družbe Mlinopek d.d., je postal delničar družbe.

UPRAVA DRUŽBE

31.01.2013 - OBVESTILO O SPREMEMBI DELEŽEV
Obveščamo vas, da je družba ŽITO d.d., Šmartinska cesta 154, 1529 Ljubljana, dne 20.12.2012, s svojo odvisno družbo ŠUMI Nepremičnine d.o.o., sklenila Pogodbo o prodaji 111.557 navadnih imenskih kosovnih prosto prenosljivih delnic z oznako PMMG, katerih izdajatelj je naša družba Mlinopek d.d.. Na podlagi navedenega posla se je delež družbe ŽITO d.d., zmanjšal po posamezni prag pomembnega deleža.

 

DIREKTOR:
POJBIČ KAREL

 

© Mlinopek d.d., Murska Sobota. Izdelava spletnih strani. Oblikovanje.com
Vse pravice pridržane.